Skontaktuj się z nami: +48 664 355 280 bio@biobabalscy.pl

Konkurs dzień pizzy

Regulamin konkursu Międzynarodowy Dzień Pizzy 

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu “Międzynarodowy dzień pizzy” zwanego dalej „Konkursem”, jest Wytwórnia Makaronu "BIO" Aleksandra Babalska, 87-312 Pokrzydowo 139.
 2. Przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380), wydającym oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Wytwórnia Makaronu "BIO" Aleksandra Babalska.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem fanpage na Facebooku, dostępnym pod adresem: www.facebook.com/biobabalscy/ 
 5. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.
 6. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe (Zgłoszenie konkursowe) jest rozumiane jako zgłoszenie Uczestnika do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu www.facebook.com/biobabalscy/ na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 8. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, Wytwórnia Makaronu "BIO" Aleksandra Babalska, 87-312 Pokrzydowo 139, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie www.facebook.com.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).
 • 2. Przebieg konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pizzy (zdjęcie musi przedstawiać potrawę przygotowaną przez uczestnika konkursu) oraz komentarza w formie tekstowej będącego przepisem z uwzględnieniem produktów BioBabalscy. Odpowiedzi na zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) należy umieszczać na profilu www.facebook.com/biobabalscy/ pod formalnym zawiadomieniem Organizatora o Konkursie “Międzynarodowy dzień pizzy”.
 2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez dodanie komentarza w formie treści komentarza i zdjęcia potrawy pod formalnym zawiadomieniem (postem) zawierającym zadanie konkursowe we wskazanym terminie od 09.02.2021. do 14.02.2021. do godz. 23.59.
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych - ilość zgłoszeń nie wpływa bezpośrednio na zwycięstwo w konkursie.
 5. Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 7. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez administratora fanpage www.facebook.com/biobabalscy/ i nie będą podlegały udziałowi w Konkursie.
 • 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
 1. Ocenie podlegają wyłącznie zdjęcia konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury wybierze trzy najlepsze zgłoszenia konkursowe, przyznając jego autorom nagrodę w postaci:

1 miejsce: zestaw 3 mąk (orkiszowa razowa, gryczana, pszenna biała), zestaw 3 kasz (z samopszy, orkiszowa drobna, gryczana palona), zestaw 2 paczek płatków (mix 5 zbóż bigpack, orkiszowe bigpack)

2 miejsce: zestaw 2 mąk (orkiszowa razowa, pszenna biała), zestaw 2 kasz (z samopszy, orkiszowa drobna), zestaw 2 paczek płatków (mix 5 zbóż 300g, orkiszowe 300g) 

3 miejsce: mąka orkiszowa razowa, kasza z samopszy, płatki mix 5 zbóż 300g.

 1. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów Nagród zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu www.facebook.com/biobabalscy/, 15.02.2021., w godzinach popołudniowych.
 2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 4. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 • 4. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora: Wytwórnia Makaronu "BIO" Aleksandra Babalska, 87-312 Pokrzydowo 139, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem jest Wytwórnia Makaronu "BIO" Aleksandra Babalska, 87-312 Pokrzydowo 139
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych: dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
 1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie i zgodnie z Regulaminem Konkursu), wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów Nagród, wysyłki Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z Regulaminem Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Administratorem, Organizatorem a Uczestnikiem oraz realizacji reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Organizator Konkursu. [okres przechowywania danych]

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Organizator może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Organizatora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.

5.[prawa Uczestnika] Uczestnik ma prawo:

a). dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b).ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,

c). ich usunięcia – o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,

d). ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 18 RODO,

e). przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,

f). w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 • 6. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu www.facebook.com/biobabalscy/

2.Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

3.Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.

4.Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6.Niniejszy Regulamin dostępny jest na fanpage BioBabalscy www.facebook.com/biobabalscy/ w portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Organizatora https://sklep.biobabalscy.pl/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium